یک قرن تخریب

|

تخریب میراث های تاریخی خاورمیانه در یک قرن اخیر

آدرس:
تهران، خیابان رسالت، خیابان حیدرخانی، بنبست جبارزاده، پلاک ۱، واحد ۱
ایمیل: