یک قرن تخریب

|

تخریب میراث های تاریخی خاورمیانه در یک قرن اخیر

زیارتگاه‌های عراق

مشاهده در نقشه گوگل

زیارتگاه‌های سوریه

مشاهده در نقشه گوگل

زیارتگاه‌های لیبی

مشاهده در نقشه گوگل